Poradnik Związkowca

W sytuacjach

1.   Naruszeń prawa lub procedur i polityk wewnętrznych (w tym dopuszczenia się nadużyć finansowych) przez Pracowników lub Doradców Klienta.
2.   Działań korupcyjnych (w tym przyjmowania i wręczania prezentów lub korzyści materialnych).
3.    Zaistnienia konfliktu interesów.
4.    Dopuszczenia się przez Pracowników lub Doradców Klienta nadużyć, w tym:
o    wystąpienia nieprawidłowości w relacji Pracownik / Doradca Klienta - Klient / Dostawca / Interesariusz zewnętrzny,
o    nieprawidłowości w relacji Przełożony - Podwładny,
o    podjęcia przez Pracowników lub Doradców Klienta działań/ zachowań mających znamiona dyskryminacji, molestowania, szykanowania (mobbingu),
o    wystąpienia nieprawidłowości związanych z wynagradzaniem za wykonaną pracę,
o    korzystania z mienia Firmy niezgodnie z jego przeznaczeniem,
o    zażywania środków odurzających i alkoholu.

Zgłoś się do Nas. Kontakt


W celu zapoznania się z zapisami prawa pracy polecamy bazy Ogólnopolskiego Porozumienia Zwiazków Zawodowych, gdzie znaleźć można min. Ustawę o związkach zawodowych, Prawa Socjalne w Konstytucji RP, Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Ustawę o pracowniczych programach emerytalnych, Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i inne.


Linki pojedyncze prowadza bezpośrednio do wskazanych tytułów.

 

 

Ciekawe linki: