Celami Zwi您ku zgodnie ze statutem s w szczeg鏊no軼i:


1. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Zwi您ku oraz ich rodzin.
2. Kszta速owanie aktywno軼i spo貫cznej, etyki zawodowej oraz ochrona godno軼i pracowników.
3. Dzia豉nie na rzecz sprawiedliwych relacji spo貫cznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym, krajowym i mi璠zynarodowym.
4. Wspó責zia豉nie z innymi organizacjami zwi您kowymi i ruchami spo貫cznymi na zasadach partnerskich.
5. Dzia豉nia na rzecz poprawy poziomu 篡cia zwi您kowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpiecze雟twa, ochrony zdrowia oraz 鈔odowiska naturalnego cz這wieka.
6. Opiniowanie za這瞠 i projektów ustaw, aktów wykonawczych i decyzji dotycz帷ych spraw pracowników, emerytów, rencistów, osób bezrobotnych oraz ich rodzin. 
WYWIAD Z PRZEWODNICZ。YM ZWI╴KÓW ZAWODOWYCH OPZZ "KONFEDERACJA PRACY" W PROVIDNT POLSKA S.A.Statut


Aktualna wersja Statutu OPZZ "Konfederacja Pracy" w formacie pdf - KLIKNIJ TUTAJ 

S T A T U T
OGÓLNOPOLSKIEGO PRACOWNICZEGO
ZWI╴KU ZAWODOWEGO
„KONFEDERACJA PRACY”

- tekst jednolity -

uchwalony 22 pa寮ziernika 1999 r. w Warszawie, ze zmianami uchwalonymi na:

 1. II Nadzwyczajnym Zje寮zie Programowo-Statutowym w υdzi, 26 stycznia 2000 r.,
 2. II Krajowym Zje寮zie Delegatów w Warszawie, 23 listopada 2002 r.,
 3. IV Krajowym Zje寮zie Delegatów w Wildze, 19 listopada 2005 r. oraz
 4. Nadzwyczajnym Krajowym Zje寮zie Delegatów w Warszawie, 22 listopada 2008 r.
 5. VI Krajowym Zje寮zie Delegatów w Warszawie, 28 listopada 2009 r.
 6. VII Krajowym Zje寮zie Delegatów w Warszawie, 28 listopada 2013 r.

 ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Zwi您ek nosi nazw:
  Ogólnopolski Pracowniczy Zwi您ek Zawodowy „Konfederacja Pracy”, w skrócie: OPZZ „Konfederacja Pracy”dalej zwany Zwi您kiem.
 2. Nazwa i znak graficzny OPZZ „Konfederacja Pracy”stanowi w豉sno嗆 Zwi您ku.
 3. Oznakami zewn皻rznymi Zwi您ku s:
  a) znak graficzny Zwi您ku;
  b) odznaki Zwi您ku;
  c) flaga Zwi您ku;
  d) piecz璚ie Zwi您ku.
 4. Szczegó這we wzory oznak zewn皻rznych oraz ich zastosowanie ustala Zarz康 Krajowy Zwi您ku.
 5. Wzór oraz tryb i zasady przyznawania odznak Zwi您ku okre郵a Zarz康 Krajowy Zwi您ku.

§ 2.

 1. Ogólnopolski Pracowniczy Zwi您ek Zawodowy „Konfederacja Pracy” jest dobrowoln, niezale積 i samorz康n organizacj zwi您kow zrzeszaj帷 pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie prawnej.
 2. Cz這nkiem Zwi您ku mo瞠 by osoba, która przesz豉 na emerytur, rent, zasi貫k przedemerytalny lub 鈍iadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostaje bez pracy w zwi您ku z jej poszukiwaniem.
 3. Zwi您ek tworzy struktury terytorialne, bran穎we i 鈔odowiskowe.

§ 3.

 1. Zwi您ek dzia豉 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzib w豉dz krajowych Zwi您ku jest Warszawa.

§ 4.

 1. Zwi您ek posiada osobowo嗆 prawn.
 2. Jednostki organizacyjne Zwi您ku posiadaj osobowo嗆 prawn zgodnie z przepisami prawa. W uzasadniony przypadkach Zarz康 Krajowy na mocy uchwa造 mo瞠 wy陰czy jednostk organizacyjn Zwi您ku z konieczno軼i posiadania odr瑿nej osobowo軼i prawnej.
 3. Organy nadrz璠ne Zwi您ku nie odpowiadaj za zobowi您ania jednostek organizacyjnych Zwi您ku posiadaj帷ych osobowo嗆 prawn.

§ 5.

 1. Zwi您ek w swej dzia豉lno軼i kieruje si zasadami okre郵onymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o zwi您kach zawodowych i innych aktach prawnych odnosz帷ych si do dzia豉nia zwi您ków zawodowych oraz mi璠zynarodowych aktach prawnych i konwencjach Mi璠zynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowanych przez Rzeczpospolit Polsk.
 2. Zwi您ek daje mo磧iwo嗆 nieskr瘼owanej wymiany stanowisk i pogl康ów, przy zachowaniu pe軟ej to窺amo軼i oraz wzajemnym poszanowaniu ró積ic i odr瑿no軼i pogl康ów cz這nków Zwi您ku.
 3. Podstaw dzia豉nia Zwi您ku jest Statut.

§ 6.

 1. Zwi您ek, na zasadach okre郵onych prawem mo瞠 przyst徙i do organizacji mi璠zyzwi您kowych w kraju i za granic.
 2. O przyst徙ieniu i wyst徙ieniu decyduje Zarz康 Krajowy Zwi您ku.

§ 7.

Zwi您ek w dzia豉lno軼i statutowej jest niezale積y od administracji pa雟twowej, samorz康owej, pracodawców, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych.

 ROZDZIA II
CELE I ZADANIA ZWI╴KU

§ 8.

Celami Zwi您ku s w szczególno軼i:

 1. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Zwi您ku oraz ich rodzin.
 2. Kszta速owanie aktywno軼i spo貫cznej, etyki zawodowej oraz ochrona godno軼i ludzi pracy.
 3. Dzia豉nie na rzecz sprawiedliwych relacji spo貫cznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i mi璠zynarodowym.
 4. Wspó責zia豉nie z organizacjami zwi您kowymi i organizacjami i ruchami spo貫cznymi w kraju i za granic na zasadach partnerskich.
 5. Dzia豉nia na rzecz poprawy poziomu 篡cia zwi您kowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpiecze雟twa, ochrony zdrowia oraz 鈔odowiska naturalnego cz這wieka.
 6. Opiniowanie za這瞠 i projektów ustaw, aktów wykonawczych i decyzji dotycz帷ych spraw pracowników, emerytów, rencistów, osób bezrobotnych oraz ich rodzin.

§ 9.

Zwi您ek d捫y do osi庵ni璚ia celów mi璠zy innymi przez:

 1. Organizowanie wspó責zia豉nia cz這nków, prezentowanie stanowiska cz這nków wobec organów w豉dzy ustawodawczej, administracji pa雟twowej, samorz康owej i gospodarczej oraz organizacji politycznych, spo貫cznych i stowarzysze.
 2. Dzia豉nia na rzecz realizacji porozumie spo貫cznych oraz zawieranie uk豉dów zbiorowych pracy, porozumie i innych umów, obron osi庵ni皻ych uprawnie.
 3. Kontrol przestrzegania praw pracowniczych.
 4. Podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpiecze spo貫cznych i szeroko rozumianej polityki spo貫cznej i gospodarczej.
 5. Podejmowanie dzia豉 na rzecz godno軼i pracowników i ludzi pozbawionych pracy.
 6. Prowadzenie dialogu z organami administracji pa雟twowej, samorz康owej, z organizacjami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zada statutowych.
 7. Udzielanie pomocy prawnej zwi您kowcom; w ramach mo磧iwo軼i reprezentowanie zwi您kowców przed w豉dz s康ownicz; podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach konfliktów mi璠zy pracownikiem – cz這nkiem Zwi您ku a pracodawc.
 8. Inicjowanie i organizowanie pomocy cz這nkom Zwi您ku, w tym organizowanie form samopomocy i po鈔ednictwa pracy.
 9. Prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej dla uzyskania 鈔odków na realizacj zada statutowych.
 10. Prowadzenie dzia豉lno軼i szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej, wydawniczej; udzielanie pomocy socjalnej i charytatywnej, inicjowanie dzia豉 na rzecz wypoczynku, kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji.
 11. Korzystanie ze wsparcia funduszy krajowych i mi璠zynarodowych, w tym Europejskiego Funduszu Spo貫cznego.
 12. Otaczanie szczególn opiek m這dych cz這nków Zwi您ku, dbanie o podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz ich adaptacj spo貫czno-zawodow w 鈔odowisku pracy.

§ 10.

 1. Swoje cele i zadania Zwi您ek realizuje poprzez partnerskie wspó責zia豉nie z organami w豉dzy i administracji.
  W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnie Zwi您ku, je瞠li spór w tym zakresie nie zostanie rozwi您any w trybie negocjacji – Zwi您kowi przys逝guje prawo do akcji protestacyjnych, w tym strajku na zasadach okre郵onych ustaw.
 2. Wszelkie akcje protestacyjne w tym strajkowe o zasi璕u ogólnokrajowym podejmuje Zarz康 Krajowy Zwi您ku, a o zasi璕u lokalnym Zarz康 Wojewódzki za zgod Prezydium Zarz康u Krajowego Zwi您ku.
 3. Zarz康 Krajowy – w ramach mo磧iwo軼i finansowych – tworzy Krajowy Fundusz Strajkowy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy i ustala w drodze uchwa造 zasady korzystania ze zgromadzonych 鈔odków obu funduszy.
 4. Zarz康y Zwi您ku wszystkich szczebli powinny w swej dzia豉lno軼i stwarza cz這nkom Zwi您ku warunki do prezentacji stanowisk i pogl康ów oraz popiera ich w walce o przestrzeganie praw obywatelskich i socjalnych zagwarantowanych w Konstytucji oraz wi捫帷ych Polsk normach prawa mi璠zynarodowego.

 ROZDZIA III
PRAWA I OBOWI╴KI CZΜNKÓW ZWI╴KU

§ 11.

 1. Cz這nkowie Zwi您ku maj równe prawa i obowi您ki z zastrze瞠niem §12 pkt. 2.
 2. Przyj璚ie w poczet cz這nków Zwi您ku nast瘼uje w drodze uchwa造 podj皻ej na zebraniu za這篡cielskim lub poprzez przekazanie Zarz康owi lub Prezydium Zarz康u Organizacji Zak豉dowej lub Mi璠zyzak豉dowej deklaracji cz這nkowskiej.
 3. Cz這nek zwi您ku traci prawa cz這nkowskie:
  a) w razie 鄉ierci,
  b) przez wyst徙ienie z organizacji zwi您kowej,
  c) w razie wykluczenia,
  d) w razie zawieszenia.
 4. Cz這nek Zwi您ku mo瞠 utraci uprawnienia w razie bie膨cego niep豉cenia sk豉dek. W uzasadnionych przypadkach losowych zarz康 organizacji zak豉dowej lub mi璠zyzak豉dowej mo瞠 prolongowa sp豉t sk豉dek na okres do 3 miesi璚y lub zredukowa wysoko嗆 sk豉dki do poziomu cz這nka niepracuj帷ego.
 5. (skre郵ony)
 6. Z chwil utraty praw cz這nkowskich cz這nek Zwi您ku nie mo瞠 ubiega si ani partycypowa w podziale maj徠ku Zwi您ku.

§ 12.

Cz這nkowie maj prawo:

 1. Uczestniczy w zebraniach i pracach Zwi您ku.
 2. Wybiera i by wybieranym do w豉dz wszystkich instancji zwi您kowych na zasadach i warunkach okre郵onych ordynacj wyborcz uchwalon przez Zarz康 Krajowy z zastrze瞠niem, 瞠 bierne prawo wyborcze przys逝guje – z wy陰czeniem zebrania za這篡cielskiego – cz這nkom posiadaj帷ym co najmniej 4 miesi璚zny sta cz這nkowski w Zwi您ku.
 3. Zwraca si do Zwi您ku we wszystkich sprawach dotycz帷ych warunków bytowych oraz pracy i bezpiecze雟twa jej wykonywania.
 4. Zg豉sza wnioski w sprawie dzia豉lno軼i Zwi您ku.
 5. Uczestniczy we wszystkich posiedzeniach zwi您kowych, które maj podj望 uchwa喚 dotycz帷 jego osoby.
 6. Korzysta z obrony swych praw przez Zwi您ek oraz z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Zwi您ku w rozmiarze okre郵onym posiadanymi 鈔odkami finansowymi.
 7. Korzysta z maj徠ku Zwi您ku na zasadach okre郵onych uchwa豉mi odpowiednich w豉dz Zwi您ku.
 8. By na bie膨co informowanym o decyzjach podejmowanych przez w豉dze Zwi您ku na wszystkich szczeblach.

§ 13.

Cz這nek Zwi您ku ma obowi您ek:

 1. Zna tre嗆 Statutu Zwi您ku, przestrzega jego postanowie oraz uchwa instancji Zwi您ku.
 2. Regularnie p豉ci sk豉dki cz這nkowskie.
  2a. Realizowa cele Zwi您ku, dzia豉 w interesie Zwi您ku i jego cz這nków.
 3. Uczestniczy w dzia豉niach podejmowanych przez Zwi您ek i popiera wysuwane przeze postulaty.
 4. Wspó責zia豉 w kszta速owaniu w豉軼iwych stosunków mi璠zyludzkich w 鈔odowisku pracy.
 5. Przestrzega zasad zwi您kowej solidarno軼i, wzajemnego poszanowania i kole瞠雟kiej pomocy.

§ 14.

 1. W przypadku naruszenia obowi您ków cz這nkowskich stosuje si wobec cz這nka Zwi您ku nast瘼uj帷e kary: upomnienie, odwo豉nie z funkcji zwi您kowej, zawieszenie, wykluczenie ze Zwi您ku.
  1a.   Zawieszenie, o którym mowa w §11 pkt. 3 lit. d Statutu nie mo瞠 trwa d逝瞠j ni 12 miesi璚y.
 2. Uchwa豉 o zastosowaniu kary powinna by podj皻a po uprzednim zapoznaniu si z opini zainteresowanego cz這nka Zwi您ku.
 3. Wobec szeregowych cz這nków Zwi您ku kary stosuje zarz康 szczebla podstawowego, a wobec cz這nków w豉dz – odpowiedni zarz康 wy窺zego szczebla, z zastrze瞠niem pkt. 3a.
  3a. Kary wobec cz這nków Zarz康u Krajowego Zwi您ku stosuje Zarz康 Krajowy wi瘯szo軼i 2/3 g這sów. Od uchwa造 o zastosowaniu kary wobec cz這nków Zarz康u Krajowego, przys逝guje odwo豉nie do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
  Odwo豉nie od kary winno zosta rozpatrzone na najbli窺zym posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej, jednak w terminie do 30 dni, przez podj璚ie decyzji o utrzymaniu uchwa造, zmianie, uchyleniu b康 skierowaniu do ponownego rozpatrzenia. Rozpatrzenie przez Krajow Komisj Rewizyjn jest decyzj ostateczn.
 4. Od uchwa造 o ukaraniu przys逝guje zainteresowanemu prawo odwo豉nia si do wy窺zej instancji zwi您kowej w terminie 14 dni kalendarzowych, licz帷 od dnia dor璚zenia tej uchwa造.
  Odwo豉nie od kary winno zosta rozpatrzone na najbli窺zym posiedzeniu instancji, jednak w terminie do 30 dni, przez podj璚ie decyzji o utrzymaniu uchwa造, zmianie, uchyleniu b康 skierowaniu do ponownego rozpatrzenia.
 5. Decyzja w sprawie zatarcia wymierzonej cz這nkowi Zwi您ku kary upomnienia mo瞠 by podj皻a przez instancj, która j wymierzy豉 w terminie 6 miesi璚y od dnia, w którym kar na這穎no. Po 12 miesi帷ach kara upomnienia ulega samoistnemu zatarciu.

§ 15

(skre郵ony)

§ 15a.

Za szczególnie aktywn dzia豉lno嗆 zwi您kow lub aktywne wsparcie dzia豉 Zwi您ku:

 1. Zarz康 Krajowy i Zarz康y Wojewódzkie mog wyst徙i do Prezydium OPZZ o przyznanie odznaki „Zas逝穎ny dla OPZZ”.
 2. Zarz康 Krajowy z w豉snej inicjatywy b康 na wniosek Zarz康u Wojewódzkiego Zwi您ku, mo瞠 przyzna cz這nkom Zwi您ku lub osobom zas逝穎nym dla dzia豉lno軼i Zwi您ku tytu i odznak „Zas逝穎ny dla OPZZ Konfederacja Pracy”.
 3. Zarz康 Krajowy i Zarz康 Wojewódzki mog wyró積i dzia豉czy Zwi您ku dyplomem honorowym „Za aktywn dzia豉lno嗆 w OPZZ Konfederacja Pracy”.
 4. Wzór odznaki, o której mowa w pkt. 2 oraz dyplomu honorowego, o którym mowa w pkt. 3 oraz tryb ich przyznawania okre郵a uchwa豉 Zarz康u Krajowego Zwi您ku.

 ROZDZIA IV
WxDZE ZWI╴KU

§ 16.

W豉dzami Zwi您ku s:

 1. krajowe:
  a) Krajowy Zjazd Delegatów Zwi您ku,
  b) Zarz康 Krajowy Zwi您ku,
  c) Prezydium Zarz康u Krajowego,
  d) (skre郵ony),
  e) Krajowa Komisja Rewizyjna.
 2. wojewódzkie:
  a) Wojewódzki Zjazd Delegatów Zwi您ku,
  b) Zarz康 Wojewódzki Zwi您ku,
  c) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
 3. podstawowe – zak豉dowe, mi璠zyzak豉dowe, mi璠zyzak豉dowe 鈔odowiskowe:
  a) Ogólne Zebranie Cz這nków (delegatów) podstawowej Organizacji Zwi您kowej;
  b) Zarz康 Organizacji Zak豉dowej, Organizacji Mi璠zyzak豉dowej, Mi璠zyzak豉dowej Organizacji 字odowiskowej;
  c) Komisja Rewizyjna.

Zarz康y Wojewódzkie Zwi您ku, zarz康y organizacji zak豉dowych, mi璠zyzak豉dowych i mi璠zyzak豉dowych organizacji 鈔odowiskowych mog powo豉 Prezydium.

§ 16a.

 1. W豉dze wszystkich szczebli Zwi您ku s wybierane w wyborach tajnych przeprowadzanych wed逝g zasad okre郵onych w regulaminie uchwalanym przez Krajowy Zjazd Delegatów Zwi您ku lub Wojewódzki Zjazd Delegatów Zwi您ku lub Ogólne Zebranie Cz這nków (delegatów) podstawowej Organizacji Zwi您kowej odpowiednio w zakresie w豉snego dzia豉nia.
 2. W przypadku, gdy liczba uprawnionych do g這sowania uniemo磧iwia przeprowadzenie wyborów tajnych, dopuszcza si wybór w豉dz w g這sowaniu jawnym.

§ 17.

 1. Mandat cz這nka organu Zwi您ku przed up造wem kadencji wygasa w razie:
  a) rezygnacji z mandatu, utraty praw cz這nkowskich oraz ograniczenia zdolno軼i do czynno軼i prawnych,
  b) wyst徙ienia, odwo豉nia z funkcji zwi您kowej b康 wykluczenia ze Zwi您ku w trybie ustalonym w Statucie,
  c) skazania prawomocnym wyrokiem s康owym na kar pozbawienia wolno軼i,
  d) 鄉ierci,
  e) niemo積o軼i pe軟ienia funkcji przez okres d逝窺zy ni 6 miesi璚y, chyba 瞠 w豉軼iwy zarz康 podj掖 inn decyzj.
 2. Uchwa喚 o wyga郾i璚iu mandatu odnosz帷 si do ppkt. b, c, i e podejmuj w豉軼iwe w豉dze Zwi您ku.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczno軼i, o jakich mowa w pkt. 1, dokonuje si wyborów uzupe軟iaj帷ych na cz這nka danych w豉dz na okres do ko鎍a kadencji.

§ 18.

Cz這nkowie w豉dz wykonawczych Zwi您ku wszystkich szczebli nie mog jednocze郾ie pe軟i funkcji w równorz璠nych w豉dzach kontrolnych.

§ 18a.

Cz這nkiem w豉dz wszystkich szczebli nie mo瞠 by osoba jednoosobowo zarz康zaj帷a przedsi瑿iorstwem lub dokonuj帷a w imieniu pracodawcy czynno軼i z zakresu prawa pracy, pracownik wchodz帷y w sk豉d kolegialnego organu dokonuj帷ego tych czynno軼i oraz ich zast瘼cy lub inny wyznaczony do tego pracownik, gówny ksi璕owy przedsi瑿iorstwa i radca prawny przedsi瑿iorstwa.

§ 19.

 1. Niezale積ie od czynno軼i o jakich mowa w §17. pkt. 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w豉dzom zwi您kowym – w przypadku zmniejszenia stanu liczebnego w豉dz organizacji zwi您kowej – przys逝guje prawo kooptacji. Liczba cz這nków w豉dz powo豉nych w drodze kooptacji b璠帷ej rezultatem zmniejszenia stanu liczebnego w豉dz organizacji zwi您kowej nie mo瞠 przekracza w okresie kadencji 1/5 jej sk豉du osobowego, a w organizacjach szczebla podstawowego 2/5 z wy陰czeniem pkt. 3.
 2. W przypadku zmniejszenia si stanu osobowego w豉dz zwi您kowych o ponad 50%,  dokonuje si wyborów na cz這nka danych w豉dz.
 3. W przypadku 陰czenia, przekszta販e oraz wzrostu liczebno軼i organizacji zwi您kowych zasady kooptacji ustala ka盥orazowo Prezydium Zarz康u Krajowego Zwi您ku na wniosek zainteresowanych organizacji.

§ 20.

 1. Delegaci na zjazdy wszystkich szczebli s wybierani na okres kadencji.
 2. Je郵i mandat delegata wyga郾ie z przyczyn okre郵onych w § 17. pkt. 1, odpowiednia instancja zwi您kowa mo瞠 wybra nowego delegata, który sprawuje t funkcj do ko鎍a kadencji.
 3. Je郵i wygasn mandaty wi璚ej ni 50% delegatów, przeprowadza si wybory uzupe軟iaj帷e.

§ 21.

Kadencja w豉dz Zwi您ku trwa 5 lat.

 ROZDZIA V
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWI╴KU

§ 22.

 1. Krajowy Zjazd Delegatów Zwi您ku jest najwy窺z w豉dz Zwi您ku.
 2. Zjazd mo瞠 by zwyczajny albo nadzwyczajny.
 3. Zjazd tworz delegaci wybrani zgodnie z ordynacj wyborcz przyj皻 przez Zarz康 Krajowy.

§ 23.

Do uprawnie Krajowego Zjazdu Delegatów Zwi您ku nale篡:

 1. Ustalanie programu dzia豉 Zwi您ku.
 2. Podejmowanie uchwa w sprawach przedstawionych przez Zarz康 Krajowy Zwi您ku i Krajow Komisj Rewizyjn.
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda Zarz康u Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarz康u Krajowego Zwi您ku.
 5. Uchwalanie Statutu Zwi您ku oraz jego zmiany.
 6. Podejmowanie uchwa造 o rozwi您aniu Zwi您ku i przeznaczeniu jego maj徠ku.
 7. Wybór Zarz康u Krajowego Zwi您ku, Komisji Rewizyjnej Zwi您ku, wybór i odwo豉nie Przewodnicz帷ego Zwi您ku, który jest jednocze郾ie Przewodnicz帷ym Zarz康u Krajowego.
 8. Podejmowanie uchwa, stanowisk i rezolucji we wszystkich sprawach istotnych dla Zwi您ku.

§ 24.

Krajowy Zjazd Delegatów Zwi您ku jest prawomocny, je瞠li bierze w nim udzia co najmniej po這wa delegatów.

§ 25.

Uchwa造 Krajowego Zjazdu Delegatów Zwi您ku podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów, z wyj徠kiem dotycz帷ych postanowie Statutu i likwidacji Zwi您ku, które wymagaj dla swojej wa積o軼i co najmniej 2/3 g這sów obecnych na Krajowym Zje寮zie Delegatów.

§ 26.

 1. Krajowy Zjazd Delegatów zwo逝je Zarz康 Krajowy Zwi您ku, a o jego miejscu, terminie i porz康ku obrad okre郵onym przez Zarz康 Krajowy zawiadamia nie pó幡iej ni 14 dni przed terminem rozpocz璚ia Zjazdu.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów mo瞠 wprowadzi zmiany do proponowanego przez Zarz康 Krajowy porz康ku obrad zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów.
 3. W sprawach nie obj皻ych porz康kiem obrad uchwa podj望 nie mo積a.

§ 27.

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwo造wany jest:
  a) na podstawie uchwa造 Zarz康u Krajowego,
  b) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej podj皻y wi瘯szo軼i 2/3 g這sów przy obecno軼i co najmniej 2/3 cz這nków,
  c) na wniosek co najmniej 2/3 liczby Zarz康ów Wojewódzkich.
 2. Zarz康 Krajowy zwo逝je Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w terminie nie krótszym ni 3 miesi帷e od dnia otrzymania wniosku lub podj皻ej uchwa造.
 3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny przy udziale co najmniej 50% delegatów w pierwszym terminie Zjazdu, a drugim terminie przy udziale nie mniej ni 1/3 delegatów. Zawiadomienie o zwo豉niu nadzwyczajnego zjazdu powinno zawiera: porz康ek obrad, miejsce i oba terminy zjazdu.
  3a. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów mo瞠 wprowadzi zmiany do proponowanego porz康ku obrad zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów.
 4. W sprawach nie obj皻ych porz康kiem obrad uchwa podj望 nie mo積a.

ROZDZIA VI
ZARZ. KRAJOWY ZWI╴KU

§ 28.

Zarz康 Krajowy kieruje pracami Zwi您ku w okresie mi璠zy Krajowymi Zjazdami Delegatów zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwa豉mi Zjazdu.

§ 29.

 1. Do zakresu dzia豉nia Zarz康u Krajowego Zwi您ku nale篡:
  a) zwo造wanie Krajowego Zjazdu Delegatów,
  b) realizowanie uchwa Krajowego Zjazdu Delegatów,
  c) uchwalanie i realizowanie rocznych planów dzia豉lno軼i Zwi您ku,
  d) podejmowanie uchwa造 o przyst徙ieniu (rezygnacji) Zwi您ku do krajowych i mi璠zynarodowych zrzesze zwi您kowych,
  e) nadzorowanie dzia豉lno軼i Prezydium Zarz康u Krajowego Zwi您ku,
  f) okre郵anie kierunków gospodarki finansowej i maj徠kowej Zwi您ku, ustalanie bud瞠tu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
  g) powo造wanie krajowych komisji problemowych, sekcji bran穎wych oraz sekcji 鈔odowiskowych, okre郵anie zakresu i zasad ich dzia豉nia,
  h) zawieranie i wypowiadanie uk豉dów zbiorowych pracy,
  i) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach spo貫cznych i gospodarczych,
  j) nadzorowanie i koordynowanie dzia豉lno軼i zarz康ów struktur terytorialnych,
  k) odbywanie posiedze w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na trzy miesi帷e,
  l) interpretowanie postanowie Statutu,
  m) uchwalanie ordynacji wyborczej,
  n) decydowanie o nabyciu lub zbyciu 鈔odków trwa造ch i nieruchomo軼i.
 2. Zarz康 Krajowy podejmuje uchwa造 dla realizacji zada okre郵onych w § 9. i § 10.
 3. Zarz康 Krajowy okre郵a struktur wewn徠rzorganizacyjn Zwi您ku, w tym teren dzia豉nia oraz siedziby zarz康ów struktur zwi您kowych.

§ 30.

Zarz康 Krajowy mo瞠 w razie potrzeby powo豉 zespó roboczy, w sk豉d którego mog wchodzi tak瞠 osoby nie nale膨ce do Zwi您ku. Zakres jego kompetencji i obowi您ków okre郵a Zarz康 Krajowy.

§ 31.

Uchwa造 Zarz康u Krajowego Zwi您ku zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów przy obecno軼i co najmniej po這wy cz這nków Zarz康u.

 ROZDZIA VII
PREZYDIUM ZARZ.U KRAJOWEGO ZWI╴KU

§ 32.

 1. Prezydium Zarz康u Krajowego Zwi您ku jest organem wykonawczym Zarz康u Krajowego.
 2. Prezydium wybierane jest przez Zarz康 Krajowy na jego pierwszym posiedzeniu.

§ 33.

 1. Prezydium Zarz康u Krajowego kieruje bie膨c dzia豉lno軼i Zwi您ku.
 2. W szczególno軼i do kompetencji Prezydium nale篡:
  a) prowadzenie dzia豉lno軼i statutowej i gospodarczej Zwi您ku, zawieranie umów, zaci庵anie zobowi您a finansowych w ramach uchwalonego bud瞠tu,
  b) realizowanie uchwa i decyzji Zarz康u Krajowego,
  c) zarz康zanie maj徠kiem Zwi您ku,
  d) rejestracja organizacji zak豉dowych, mi璠zyzak豉dowych oraz kó zwi您kowych,
  d’) wykre郵anie z rejestru organizacji zak豉dowych, mi璠zyzak豉dowych oraz kó zwi您kowych,
  e) odbywanie posiedze w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na 2 miesi帷e,
  f) nadzór nad dzia豉lno軼i podstawowych jednostek organizacyjnych.
  2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do dzia豉 wymienionych w pkt. 2 ppkt. d Prezydium Zarz康u Krajowego mo瞠 w formie uchwa造 uprawni imiennie osob lub osoby do wyst瘼owania indywidualnie lub 陰cznie w imieniu Prezydium Zarz康u Krajowego w tym zakresie.
 3. Prezydium podejmuje czynno軼i prawne.

 ROZDZIA VIII
PRZEWODNICZ。Y ZWI╴KU

§ 34.

 1. Do kompetencji Przewodnicz帷ego Zwi您ku nale篡 w szczególno軼i:
  a) kierowanie prac Zarz康u Krajowego,
  b) reprezentowanie Zwi您ku na zewn徠rz wobec w豉dz, organów administracji oraz organizacji spo貫cznych i politycznych,
  c) kierowanie bie膨c prac Zwi您ku w okresie mi璠zy posiedzeniami Prezydium.
 2. (skre郵ony)
 3. W przypadku zaistnienia okoliczno軼i wymienionych w §17. pkt. 1, do czasu zako鎍zenia kadencji obowi您ki Przewodnicz帷ego mo瞠 pe軟i inny cz這nek Zarz康u Krajowego.
 4. Decyzj, o której mowa w pkt. 3 podejmuje Zarz康 Krajowy wi瘯szo軼i 2/3 g這sów.

 ROZDZIA IX
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 35.

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zwi您ku.

§ 36.

Do zada Krajowej Komisji Rewizyjnej nale篡 w szczególno軼i:

 1. Kontrolowanie zgodno軼i dzia豉 w豉dz Zwi您ku ze Statutem oraz realizacji uchwa organów Zwi您ku.
 2. Kontrolowanie dzia豉lno軼i programowej, gospodarczej i finansowej organów Zwi您ku i jednostek organizacyjnych.
 3. Sk豉danie sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i Zjazdowi oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków z nich wynikaj帷ych organom Zwi您ku.
 4. Opiniowanie projektu bud瞠tu i sprawozdania finansowego.
 5. Sk豉danie wniosków o absolutorium dla w豉dz Zwi您ku.
 6. Nadzór i koordynacja dzia豉lno軼i Komisji Rewizyjnych ni窺zego szczebla i ustalanie wytycznych do ich pracy.
 7. Odbywanie posiedze w miar potrzeby.
 8. Kontrola p豉cenia sk豉dek cz這nkowskich.

§ 37.

Uchwa造 Krajowej Komisji Rewizyjnej zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów przy obecno軼i co najmniej po這wy ogólnej liczby cz這nków.

§ 38.

Ka盥y organ Zwi您ku obowi您any jest ustosunkowa si do ustale i wniosków Komisji i uwzgl璠ni je w swojej dzia豉lno軼i.

§ 39.

W razie stwierdzenia nieprawid這wo軼i w zarz康zaniu i gospodarowaniu maj徠kiem i funduszami Zwi您ku, dzia豉 sprzecznych z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, Krajowa Komisja Rewizyjna obowi您ana jest zawiadomi odpowiedni instancj Zwi您ku.

§ 40.

Przewodnicz帷y Krajowej Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarz康u Krajowego Zwi您ku z g這sem doradczym.

§ 41.

Kompetencje Krajowej Komisji Rewizyjnej przys逝guj odpowiednio komisjom rewizyjnym ni窺zych szczebli.

§ 41a.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczno軼i wymienionych w §17. pkt. 1, do czasu zako鎍zenia kadencji obowi您ki Przewodnicz帷ego Krajowej Komisji Rewizyjnej mo瞠 pe軟i inny cz這nek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 2. Decyzj, o której mowa w pkt. 1 podejmuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

 ROZDZIA X
WOJEWÓDZKIE ORGANY ZWI╴KU

§ 42.

 1. Zarz康 Wojewódzki jest jednostk terytorialn struktury Zwi您ku, powo造wan – na wniosek Prezydium Zarz康u Krajowego lub z inicjatywy zarz康ów podstawowych organizacji Zwi您ku dzia豉j帷ych na terenie danego województwa – przez Zarz康 Krajowy. Jego w豉dze powo造wane s wed逝g zasad wyra穎nych w pkt. 1b przy uwzgl璠nieniu tre軼i pkt. 1c.
  1a. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest terytorialn struktur kontroln Zwi您ku. Jej w豉dze powo造wane s wed逝g zasad wyra穎nych w pkt. 1b przy uwzgl璠nieniu tre軼i pkt. 1c.
  1b. Dla dokonania wyborów pierwszych w豉dz Zarz康u Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Zarz康 Krajowy zwo逝je Wojewódzki Zjazd Delegatów Zwi您ku. Ordynacj wyborcz Zjazdu przyjmuje Prezydium Zarz康u Krajowego.
  1c. Kolejne wybory w豉dz Zarz康u Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej odbywaj si na zasadach analogicznych do wyborów Zarz康u Krajowego Zwi您ku. Wyborów nowych w豉dz wojewódzkich dokonuje Wojewódzki Zjazd Delegatów Zwi您ku zwo造wany przez Zarz康 Wojewódzki Zwi您ku.
 2. Zarz康 Wojewódzki mo瞠 powo造wa i odwo造wa oddzia造 jako struktury po鈔ednie na terenie w豉snego dzia豉nia.
 3. Zarz康 Wojewódzki mo瞠 wyst瘼owa z wnioskiem do Prezydium Zarz康u Krajowego o rejestracj i wykre郵enie z rejestru organizacji zwi您kowych szczebla podstawowego na terenie swojego dzia豉nia.
 4. Zarz康 Wojewódzki mo瞠 reprezentowa Zwi您ek wobec pracodawców, w豉dz publicznych, organizacji pracodawców oraz innych organizacji na terenie swojego dzia豉nia.
  4a. Zarz康 Wojewódzki mo瞠 powo造wa i odwo造wa wojewódzkie komisje problemowe, sekcje bran穎we oraz sekcje 鈔odowiskowe, a tak瞠 okre郵a zakres i zasady ich dzia豉nia.
 5. Zarz康 Wojewódzki nadzoruje i koordynuje dzia豉lno嗆 wszystkich organizacji zwi您kowych na terenie województwa oraz udziela podstawowym organizacjom zwi您kowym wszechstronnej organizacyjnej i prawnej pomocy w rozmiarze okre郵onym posiadanymi 鈔odkami finansowymi.
 6. Zarz康 Wojewódzki realizuje funkcje krajowej organizacji zwi您kowej w indywidualnych sprawach pracowniczych okre郵onych przepisami prawa.
 7. Zarz康 Krajowy mo瞠 odwo豉 Zarz康 Wojewódzki, który nie wywi您uje si z obowi您ków statutowych w szczególno軼i okre郵onych w pkt. 4, 4a, 5 i 6, a tak瞠 w uzasadnionych przypadkach mo瞠 odwo豉 wojewódzkie komisje problemowe, sekcje bran穎we oraz sekcje 鈔odowiskowe.
 8. Krajowa Komisja Rewizyjna mo瞠 odwo豉 Wojewódzk Komisj Rewizyjn.
 9. Na wniosek Prezydium Zarz康u Krajowego lub z inicjatywy zarz康ów podstawowych organizacji Zwi您ku dzia豉j帷ych na terenie danego województwa, Zarz康 Krajowy – w województwie gdzie nie ma mo磧iwo軼i powo豉nia Zarz康u Wojewódzkiego – ma mo磧iwo嗆 powo豉nia Pe軟omocnika Wojewódzkiego Zwi您ku.
 10. Pe軟omocnik Wojewódzki Zwi您ku mo瞠 reprezentowa Zwi您ek wobec pracodawców, w豉dz publicznych, organizacji pracodawców oraz innych organizacji na terenie swojego dzia豉nia do momentu wyboru Zarz康u Wojewódzkiego.
 11. Pe軟omocnik Wojewódzki Zwi您ku nie jest w豉dz Zwi您ku w rozumieniu § 16.
 12. Zarz康 Krajowy mo瞠 odwo豉 Pe軟omocnika Wojewódzkiego Zwi您ku.

ROZDZIA XI
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZWI╴KU

§ 43.

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Zwi您ku s organizacje zak豉dowe, organizacje mi璠zyzak豉dowe oraz mi璠zyzak豉dowe organizacje 鈔odowiskowe.
  1a.  Podstawowe organizacje mog tworzy ko豉 zwi您kowe.
 2. (skre郵ony)
 3. (skre郵ony)
 4. (skre郵ony)
 5. Emeryci, renci軼i, osoby bezrobotne, osoby pobieraj帷e zasi趾i i 鈍iadczenia przedemerytalne oraz inne osoby mog wchodzi w sk豉d kó zwi您kowych, organizacji zak豉dowych lub mi璠zyzak豉dowych lub tworzy i wchodzi w sk豉d mi璠zyzak豉dowych organizacji 鈔odowiskowych.

§ 44.

 1. Organizacje zak豉dowe i mi璠zyzak豉dowe posiadaj samodzielno嗆 w podejmowaniu decyzji dotycz帷ych spraw na szczeblu zak豉du pracy lub obszaru swego dzia豉nia respektuj帷 przy tym uchwa造 nadrz璠nych organów Zwi您ku.
 2. Organizacja zak豉dowa, mi璠zyzak豉dowa mog prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, z zastrze瞠niem §47. pkt. 2a.
 3. Organizacja zak豉dowa i mi璠zyzak豉dowa korzystaj z uprawnie wynikaj帷ych z prawa pracy, w tym ustawy o zwi您kach zawodowych.
 4. Organizacja zak豉dowa i mi璠zyzak豉dowa prowadz dzia豉lno嗆 w sprawach socjalnych, bytowych i kulturalnych.
 5. Organizacja zak豉dowa i mi璠zyzak豉dowa dysponuj 鈔odkami finansowymi, rachunkiem bankowym oraz realizuj bud瞠t zgodnie z prawem.
 6. W imieniu organizacji zak豉dowej, organizacji mi璠zyzak豉dowej oraz mi璠zyzak豉dowej organizacji 鈔odowiskowej dzia豉 zarz康. Zarz康 organizacji mo瞠 powo豉 prezydium zarz康u.
 7. (skre郵ony)
 8. Zjazd delegatów organizacji podstawowej (zebranie ogólne cz這nków) jest prawomocny, je瞠li bierze w nim udzia co najmniej 50% uprawnionych w pierwszym terminie. W drugim terminie zjazd jest skuteczny bez wzgl璠u na quorum. Uchwa造 zjazdu podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów.
 9. Organizacje podstawowe prowadz systematyczn ewidencj swoich cz這nków.

§ 44a.

 1. Organizacja zak豉dowa, mi璠zyzak豉dowa lub mi璠zyzak豉dowa organizacja 鈔odowiskowa powstaje w wyniku zebrania za這篡cielskiego osób zg豉szaj帷ych gotowo嗆 przyst徙ienia do Zwi您ku wyra穎n z這瞠niem imiennie podpisanej deklaracji cz這nkowskiej, które dokonaj wyboru zarz康u organizacji.
  1a.  Ko這 zwi您kowe jest powo造wane i odwo造wane uchwa陰 danej organizacji zak豉dowej, mi璠zyzak豉dowej lub mi璠zyzak豉dowej organizacji 鈔odowiskowej.
  Tworzenie ko豉 zwi您kowego nie jest obligatoryjne. Rejestr kó zwi您kowych prowadzi zarz康 odpowiedniej organizacji.
  1b.  Zarz康 organizacji wybrany na zebraniu za這篡cielskim, do momentu rejestracji organizacji przez Prezydium Zarz康u Krajowego, stanowi Komitet Za這篡cielski w rozumieniu ustawy o zwi您kach zawodowych lub innego aktu prawnego odnosz帷ego si do dzia豉lno軼i zwi您ków zawodowych oraz korzysta z uprawnie i obowi您ków przys逝guj帷ych Komitetowi Za這篡cielskiemu.
 2. Po przedstawieniu protoko逝 z zebrania za這篡cielskiego z podaniem sk豉du osobowego wybranych w豉dz, Prezydium Zarz康u Krajowego – tak瞠 na wniosek w豉軼iwego terenowo Zarz康u Wojewódzkiego – dokonuje rejestracji organizacji zak豉dowej, mi璠zyzak豉dowej lub mi璠zyzak豉dowej organizacji 鈔odowiskowej, z uwzgl璠nieniem §33. pkt. 2a.
 3. (skre郵ony)
 4. Zarz康 organizacji przez okres kadencji posiada pe軟e uprawnienia zarz康u organizacji zak豉dowej i mi璠zyzak豉dowej, okre郵one w ustawie o zwi您kach zawodowych lub innym akcie prawnym odnosz帷ym si do dzia豉lno軼i zwi您ków zawodowych.
 5. Zarz康 organizacji zak豉dowej i mi璠zyzak豉dowej mo瞠 wyst徙i do Prezydium Zarz康u Krajowego z wnioskiem o przekszta販enie organizacji zak豉dowej w organizacj mi璠zyzak豉dow lub przekszta販enie organizacji mi璠zyzak豉dowej w zak豉dow. Dopuszczalnym powodem przekszta販enia organizacji mo瞠 by w szczególno軼i przekszta販enie w豉sno軼iowe pracodawcy lub pracodawców oraz przej軼ie cz這nków Zwi您ku danej organizacji do innego pracodawcy.
 6. Zako鎍zenie istnienia organizacji stwierdza Prezydium Zarz康u Krajowego decyzj o wykre郵eniu organizacji z rejestru, która równoznaczna jest z utrat prawa do u篡wania nazwy i znaku Zwi您ku, a tak瞠 niemo積o軼i wyst瘼owania z roszczeniami finansowymi wobec Zwi您ku i utrat prawa do gospodarowania maj徠kiem organizacji, który przejmuje organizacja wy窺zego szczebla.
 7. Wzór deklaracji cz這nkowskiej ustala Prezydium Zarz康u Krajowego.

§ 44b.

 1. W豉dze Zwi您ku wszystkich szczebli organizuj zebranie sprawozdawcze – zwo造wane minimum raz w roku oraz ogólne zebranie cz這nków (delegatów) w formie zebrania sprawozdawczo-wyborczego – zwo造wane z up造wem kadencji.
 2. Do kompetencji zebrania sprawozdawczego nale篡:
  a) ocena sprawozdania z dzia豉lno軼i w豉dz za miniony okres;
  b) uchwalenie programu dzia豉nia w豉dz organizacji;
  c) podejmowanie uchwa i rozpatrywanie zg豉szanych wniosków.
 3. Do kompetencji zebrania sprawozdawczo-wyborczego nale篡:
  a) ocena sprawozdania z dzia豉lno軼i w豉dz;
  b) uchwalenie programu dzia豉nia w豉dz organizacji;
  c) podejmowanie uchwa i rozpatrywanie zg豉szanych wniosków;
  d) przeprowadzenie wyborów w豉dz zgodnie z przyj皻a ordynacj wyborcz.
 4. W豉dze organizacji wojewódzkich, zak豉dowych, mi璠zyzak豉dowych i mi璠zyzak豉dowych organizacji 鈔odowiskowych ka盥orazowo sporz康zaj protokó z zebrania sprawozdawczo-wyborczego i niezw這cznie przedstawiaj go w豉軼iwym w豉dzom nadrz璠nym – tj. Zarz康om Wojewódzkim (je郵i dotyczy) oraz Zarz康owi Krajowy.
 5. (skre郵ony)

§ 45.

(skre郵ony)

§ 46.

Do w豉dz wojewódzkich i podstawowych odpowiednie zastosowanie maj postanowienia Statutu dotycz帷e organów szczebli nadrz璠nych w odniesieniu do swojego obszaru dzia豉nia.

 ROZDZIA XIA.
ZASADY POST襾OWANIA W PRZYPADKU NARUSZANIA PRZEZ WxDZE ZWI╴KU STATUTU ORAZ UCHWA WxDZ ZWI╴KU

§ 46a.

 1. W豉dze zwi您ku wszystkich szczebli i struktur s zobowi您ane do prowadzenia dzia豉lno軼i zwi您kowej zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwa豉mi w豉dz zwierzchnich.
 2. Prowadzenie przez w豉dze Zwi您ku dzia豉lno軼i sprzecznej ze Statutem lub uchwa豉mi w豉dz zwierzchnich Zwi您ku powoduje wszcz璚ie procedury post瘼owania okre郵onej w niniejszym rozdziale.

§ 46b.

Prezydium Zarz康u Krajowego z w豉snej inicjatywy albo na wniosek odpowiedniego Zarz康u Wojewódzkiego lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej mo瞠 podj望 uchwa喚 o zawieszeniu lub wykre郵eniu organizacji zak豉dowej, mi璠zyzak豉dowej lub mi璠zyzak豉dowej organizacji 鈔odowiskowej prowadz帷ej dzia豉lno嗆 sprzeczn ze Statutem lub przepisami prawa.

§ 46c.

 1. Postanowienia § 46b maj odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu lub uchwa w豉dz zwierzchnich przez ko豉 zwi您kowe, a tak瞠 krajowe komisje problemowe, sekcje bran穎we i 鈔odowiskowe Zwi您ku.
 2. Uprawnienia do podejmowania uchwa w tym zakresie w stosunku do ko豉 zwi您kowego jest odpowiedni zarz康 organizacji zak豉dowej, mi璠zyzak豉dowej lub mi璠zyzak豉dowej organizacji 鈔odowiskowej, a w pozosta造ch przypadkach Zarz康 Krajowy Zwi您ku.

§ 46d.

 1. W przypadku braku jakichkolwiek oznak funkcjonowania organizacji zak豉dowej, mi璠zyzak豉dowej lub mi璠zyzak豉dowej organizacji 鈔odowiskowej przez okres co najmniej 6 miesi璚y, Prezydium Zarz康u Krajowego z w豉snej inicjatywy lub na wniosek Zarz康u Wojewódzkiego, lub komisji rewizyjnej wy窺zego szczebla mo瞠 podj望 uchwa喚 o wykre郵eniu organizacji z rejestru.
 2. (skre郵ony)
 3. W sytuacji okre郵onej w pkt. 1 Prezydium Zarz康u Krajowego jest zobowi您ane do przes豉nia swej decyzji organizacji oraz pracodawcy.

ROZDZIA XII
MAJ﹗EK ZWI╴KU

§ 47.

 1. Maj徠ek Zwi您ku stanowi nieruchomo軼i, ruchomo軼i, udzia造, prawa, 鈔odki finansowe, maj徠ek uzyskany w drodze nast瘼stwa prawnego oraz papiery warto軼iowe.
 2. Maj徠ek tworzy si:
  a) ze sk豉dek cz這nków,
  b) z darowizn, zapisów, dotacji,
  c) z innej dzia豉lno軼i statutowej.
  2a. Dzia豉lno嗆 gospodarcza niezwi您ana z realizacj dzia豉 statutowych Zwi您ku i jego struktur organizacyjnych mo瞠 odbywa si jedynie na zasadach okre郵onych w uchwale Zarz康u Krajowego, z uwzgl璠nieniem §4. pkt. 3.
 3. Organizacje zak豉dowe, mi璠zyzak豉dowe i mi璠zyzak豉dowe organizacje 鈔odowiskowe same okre郵aj wysoko嗆 miesi璚znej sk豉dki cz這nkowskiej, kwotowo, lub procentowo.
  3a. Zarz康 Krajowy okre郵a w uchwale wysoko嗆 cz窷ci sk豉dki cz這nkowskiej odprowadzanej na rzecz w豉dz krajowych i wojewódzkich.
 4. Wysoko嗆 sk豉dki, o której mowa w pkt. 3 mo瞠 by obni穎na w drodze uchwa造 w豉軼iwej organizacji zak豉dowej, mi璠zyzak豉dowej lub mi璠zyzak豉dowej organizacji 鈔odowiskowej dla osób niepracuj帷ych lub znajduj帷ych w si w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
  4a. Zarz康 Krajowy mo瞠, w szczególnej sytuacji – na umotywowany wniosek organizacji zak豉dowej, mi璠zyzak豉dowej lub mi璠zyzak豉dowej organizacji 鈔odowiskowej – podj望 uchwa喚 o obni瞠niu na czas okre郵ony kwoty odprowadzanej sk豉dki cz這nkowskiej na rzecz w豉dz krajowych i wojewódzkich.
 5. Przyj璚ie, przekazanie i zbycie dotacji, darowizny, zapisu nie mo瞠 by sprzeczne z interesami Zwi您ku.
 6. Podstaw dzia豉lno軼i statutowej i gospodarczej Zwi您ku stanowi bud瞠t, który – w ramach mo磧iwo軼i finansowych – uwzgl璠nia odpisy na Krajowy Fundusz Strajkowy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy, tworzone z odsetka rocznych wp造wów ze sk豉dki cz這nkowskiej odprowadzanej na rzecz w豉dz krajowych.
 7. Do sk豉dania w imieniu Zwi您ku o鈍iadcze w zakresie praw i obowi您ków maj徠kowych uprawnieni s 陰cznie dwaj cz這nkowie Prezydium Zarz康u Krajowego Zwi您ku posiadaj帷y w tym zakresie upowa積ienie Zarz康u Krajowego Zwi您ku do dzia豉nia.
 8. Zasady okre郵one, w pkt. 5, 6 i 7 obowi您uj we wszystkich szczeblach organizacyjnych Zwi您ku przy podejmowaniu decyzji w sprawie dysponowania  鈔odkami w豉snymi.

 ROZDZIA XIIA.
ZWI╴KOWE CENTRUM POLITYKI SPOΒCZNEJ

§ 47a.

(skre郵ony)

 ROZDZIA XIII
PRZEPISY KO哸OWE

§ 48.

 1. Rozwi您anie Zwi您ku mo瞠 nast徙i na podstawie uchwa造 Krajowego Zjazdu Delegatów podj皻ej wi瘯szo軼i co najmniej 2/3 g這sów przy obecno軼i co najmniej 2/3 delegatów.
 2. Czynno軼i zwi您ane z likwidacj Zwi您ku dokonuje komisja likwidacyjna powo豉na przez Zjazd.
 3. Z przeprowadzonych czynno軼i likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2, sporz康za sprawozdanie i sk豉da je we w豉軼iwym s康zie.

§ 49.

W sprawach nie obj皻ych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Zwi您ku, a w okresie pomi璠zy zjazdami – Zarz康 Krajowy.

§ 50.

 1. Zmiany w Statucie mog by dokonane na podstawie i w granicach okre郵onych uchwa陰 Krajowego Zjazdu Delegatów.
 2. Interpretacja postanowie Statutu nale篡 do kompetencji Zarz康u Krajowego.